این دانشنامه توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور و با مشارکت کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و با همکاری اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور در رشته های آموزش محیط‌زیست، گرایش های مختلف علوم تربیتی، مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست و سایر رشته‌های مرتبط منتشر می شود.

شناسنامه نشریه