هدف بنیادین دانشنامه تخصصی آموزش محیط‌زیست، ارائه جستارهای علمی، فرهنگی و آموزشی در موضوعات مرتبط با آموزش محیط‌زیست با کیفیت مناسب است با این امید که اهداف زیر نیز محقق شوند:

- تبیین مستند و پویا از دانش و معارف آموزش محیط‌زیست در تمامی ابعاد با بیان ساده و متقن برای ارتقای فرهنگ و رفتار محیط‌زیستی افراد جامعه.

- نگاه ژرف و تخصصى به همه موضوعات آموزش محیط‌زیست با حفظ روان بودن متون

- باز‌آرایی انبوه اطلاعات عرضه شده در موضوع آموزش محیط‌زیست با رویکرد توجه به نیازهای معاصر

- انعکاس برجسته‌ترین دیدگاه‌هاى علمى در هر موضوع و نقد و بررسى آنها با رعایت انصاف و اصل بى‌طرفى علمی؛

- توسعه و تحکیم آموزه‌های محیط‌زیستی موجود در کتابخانه‌ها در برنامه ای مدون طی مراحل تعریف شده؛

- عنایت و اهتمام به جدیدترین دستاوردهاى علمى در هر موضوع مورد بحث این دانشنامه

- آماده کردن مرجعی معتبر، علمی و قابل دسترسی در زمینه موضوعات مورد نظر