دبیر تخصصی


دکتر سید محمد شبیری گروه آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور و رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست، تهران، ایران

آموزش محیط زیست