برای برقراری پیوند منطقی میان توسعه و حفاظت از محیط‌زیست،  استفاده از سازوکارهای آموزشی بسیار مهم می‌باشد که این امر خود درگرو توسعه دانش، افزایش آگاهی‌های عمومی و فرهنگ‌سازی است. لذا تحول نظام‌های آموزشی و جهت‌گیری‌های مناسب نهادهای مرتبط با امر آموزش و مشارکت کلیه ارکان جامعه برای پشتیبانی از ایجاد و اجرای برنامه‌های آموزش محیط‌زیست الزامی است و این امر با توسعه دانش تخصصی در این حوزه، امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به نقش اطلاعات علمى در پیشرفت دانش و رشد و توسعه یک جامعه، اهمیت دستیابى پژوهشگران، متخصصان، مؤلفین، مدرسین، دانش‌آموزان ، دانشجویان  و تمامی اقشار جامعه به اطلاعات روزآمد بیشتر می‌شود. در این راستا، با ظهور رسانه‌های الکترونیکى پیشرفته جویندگان اطلاعات می‌توانند در هر زمان و مکان، از این اطلاعات استفاده نمایند. وجود منبعی جامع در فضای مجازی، جهت تعالی سطح دانش متخصصان، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه آموزش محیط‌زیست، انگیزه اصلی پیشنهاد تدوین دانشنامه تخصصی آموزش محیط‌زیست بوده است.

این دانشنامه توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور و با مشارکت کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و با همکاری اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور در رشته های آموزش محیط‌زیست، گرایش های مختلف علوم تربیتی، مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست و سایر رشته‌های مرتبط منتشر می شود.